top of page

بازگشایی

اطلاعات و منابع

Use Back to school-2.png

برای اطلاعات بیشتر به خدمات بهداشتی Contra Costa مراجعه کنید

School Supplies

بازگشایی مدارس ایمن

برای دریافت اطلاعات به روز در مورد تغییر شیوه های آموزش ، به نقشه "بازگشایی" مناطق مدرسه دسترسی پیدا کنید.

bottom of page