top of page

Agosto 20, 2022

Kamalayan sa pagbabakuna

Habang nagsisimula ang iyong mga anak sa pag-aaral, mahalagang panatilihin silang ligtas at malusog sa mga nakapaligid sa kanila sa pamamagitan ng mga pagbabakuna. 

Kid Getting Vaccinated

Sa pagsisimula ng taglagas at pagbabalik ng mga mag-aaral sa paaralan, mahalagang alalahanin ang mga paparating na pagbabakuna ng iyong mga anak. Ang mga pagbabakuna ay nananatiling mahalaga sa kalusugan ng mga bata at kaligtasan sa paaralan.

 

Ang lahat ng estado sa US ay nangangailangan ng mga bakuna para sa mga mag-aaral ng K-12 ngunit pinapayagan ang mga exemption para sa mga kadahilanang medikal at relihiyon. Ang bawat paaralan ay may iba't ibang mga alituntunin kung paano nila ipinapatupad ang mga panuntunan sa pagbabakuna. 

 

Sumangguni sa mga listahan sa ibaba para sa kasalukuyang mga bakunang kinakailangan ng paaralan. Ang aming instagram page, @childrenfirstmedicalgroup, ay nakalista din sa mga bakunang ito. 

 

TIP: Habang iniiskedyul mo ang mga pagbabakuna ng iyong anak, iiskedyul din ang taunang pisikal na pagsusulit ng iyong anak! Higit pang impormasyon sa pag-iskedyul ng taunang pagsusulit ay paparating na. 

 

Kindergarten (edad 4-6):

 • Chickenpox (bakuna sa varicella)

 • Dipterya, tetanus, at pertussis (bakuna sa DTaP)

 • Flu (bakuna sa trangkaso)

 • Tigdas, beke at rubella (bakuna sa MMR)

 • Polio (IPV vaccine)

elementarya (edad 7-10):

 • Flu (bakuna sa trangkaso)

 

Middle School (edad 11-12):

 • Flu (bakuna sa trangkaso)

 • Bakuna sa HPV

 • Meningococcal disease (meningococcal conjugate vaccine)

 • Tetanus, diphtheria, pertussis (Tdap vaccine)

 

High School (edad 13-18):

 • Flu (bakuna sa trangkaso)

 • Meningococcal disease (meningococcal conjugate vaccine)

 • Serogroup B meningococcal infection (serogroup B meningococcal vaccine)

Para sa karagdagang impormasyon sa mga pagbabakuna, sumangguni sa CDC:

https://www.cdc.gov/vaccines/growing/school-vaccinations.html

bottom of page